** SPONSORSHIP ITEMS **

SPONSORSHIP ITEMS (Rs.)
   
1. Ganapathy Homam 251/-
2. Ganapthy Abhishekam 401/-
3. Ganapathy Laksharchana 100/- per
  individual
4. Sri Lalitha Sahasrnamam 100/- per
  individual
5. Ganapathy Atharvaseersha  
Homam 2501/-
6. Ganapathy Moola Manthra Japam  
on 16.09.2012 3501/-
7. Ganapathy Homam (Modakam as  
Ahuthi on 17.09.2012 3501/-
8. Ganapthy Doorva Homam 1501/-
9. Silver Kavacham for Lord  
Vinayaka on 19.09.2012 501/-
10. Shri Siddhi-Buddhi Vivaham on  
22.09.2012, Including Prasadam 15001/-
   

11. Carnatic Music

 
Each day (4 days) 5001/-
(Total sponsorship for 4 days) 20004/-
12. Sponsorship for Prasadam  
Each day Prasadam for 10 days 501/-
Sundal Prasadam on Vinayaka  
Chaturthi Day 19.09.12 10001/-
Prasadam for each day (21.09.2012,  
22.09.2012 and 23.09.2012) 10001/-
Prasadam for Namasankeertanam  
and Anjaneya Utsavam 5001/-
13. Floral Alankaram on 19.09.2012 15001/-
14. Dolotsavam 751/-
  each day